מדיניות הפרטיות באתר

בשימוש באתר זה הינך מסכים למדיניות הפרטיות, מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו חלה על השימוש שתעשה באתר (להלן: “האתר”), ובשירותים (לפי הגדרתם בתנאי השירות המפורסמים באתר (להלן: “תנאי השירות”) המפורטים במסגרתו.מאחר שהגוף (להלן “העסק”) “ב.י.ט השכלה” מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-“האתרים”), החליטה ב.י.ט השכלה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי ב.י.ט השכלה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד היא משתמשת במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

 כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט IP שממנה פנית ועוד.

 1. רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, ב.י.ט השכלה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. מאגר המידע הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של ב.י.ט השכלה ובאחריותה.

 1. שמירת מידע ואבטחתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר בשרתי החברה המוגנים במערכות ונהלי אבטחת מידע שנועדו לצמצם את הסיכון שהמידע ייחשף לגורמים לא מורשים. המידע ישמש בין היתר למטרות המפורטות להלן:
 1. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. 
 2. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים המוצים באתר
 3.  לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים. 
 4. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך והמידע ישמש בעיקרו כמידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
 5.  דיוור ישיר אלקטרוני ב.י.ט השכלה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי מידע כזה ישוגר אליך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 
 6. ב.י.ט השכלה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 
 1. שימוש בעוגיות (COOKIES)

מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

המשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 1. איסוף נתונים באמצעות Google Analytics. מפעילת האתר עושה שימוש ב Google Analytics לאיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר. לעניין זה מובהר כי Google Analytics אוסף בין היתר מידע אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה לאתר וכיוצב’. 
 1. הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי הוראות חוק התקשורת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת פרטים בעמודי נחיתה המפורסמים על ידי מפעילת האתר המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליה בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותה ו/או לפעילות האתר לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות.
 1. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש שפרטיו יוסרו מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית הודעת פרסומת שתשלח אל המשתמש מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת support@cyclestrading.com

ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת. למען הסר כל ספק מובהר, כי אין בהודעת ההסרה כדי למנוע ממפעילת האתר לשלוח אל המשתמש הודעות מערכת (הודעות שאינן דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת).

 1. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל support@cyclestrading.com

בנוסף, אם המידע שבמאגרי ב.י.ט השכלה  משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. המשתמש רשאי לבקש את מחיקת פרטיו ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה מפעילת האתר רשאית למחוק את כל הרישומים.

 1. העברת מידע לצדדים שלישים. 

המשתמש מאשר בזאת להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים בין היתר לצורך הצעת מוצרים ושירות ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים 

במידה ותרכוש מוצרים מהאתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

מפעילת האתר עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים גם ללא אישור המשתמש במקרים המפורטים להלן:

 1. במקרה של הפרת תנאי השימוש האתר, או במקרה שהמשתמש ביצע פעולה לא חוקית באמצעות האתר.
 2. במקרה שמפעילת האתר תקבל צו שיפוטי שיורה לה למסור מידע אודות משתמש.
 3. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש למפעילת האתר או למי מטעמה.
 4. בכל מקרה שמפעילת האתר תסבור כי העברת המידע נחוצה למניעת נזק למשתמש, לגופו או לרכושו.
 1. אבטחת מידע

ב.י.ט השכלה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, ב.י.ט השכלה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

ב.י.ט השכלה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף, לשנות, לעדכן, להתאים או לבחון מחדש את מדיניות פרטיות זו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 1. בקשות בעניין מדיניות הפרטיות יש לשלוח לכתובת הדוא”ל support@cyclestrading.com